İhaleye katılayacağınızda ihale makamı sizden hem SGK hem de vergi borcunuzun olmadığına dair yazı ister. İhalelere katılmak için ihale makamı tarafından ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 4a SSK işveren prim borcu ve 4b bağkur prim borcunuzun olmadığına ya da ihalelere katılmak için belirlenen tutarın altında olduğuna dair yazı istenmektedir.  Bu yazımızda ise ihale borcu yokturun nasıl alındığı, ihalelere katılmak için borç üst limitinin ne kadar olması gerektiği konusunda detaylı bilgi vereceğiz. İHALELERE KATILMAK İÇİN SGK’DAN ALINACAK BORCU YOKTUR YAZILARI

Kamu İhale Kanuna göre ihaleye katılacak olan işverenler için SGK'ya borçlarının olup olmadığını gösterir yazı istenilmektedir. İlgili borç sınırları nelerdir, hangi tür borçlar sosyal güvenlik borcu olarak değerlendirilmektedir? Konu ile ilgili SGK'nın 2009/13 sayılı  "İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar" konulu genelgesi şöyle;

İhale SGK borcu yoktur yazılarında borç üst limiti ne kadar?    

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan bu değişikliğe istinaden, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle,

İşveren ssk prim borcu için üst limit
  • 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının,

- (a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

Yani 2018 yılında tavan prime esas kazanç tutarı 15.221,25x3=45.663,75 TL 'ye kadar olan işveren ssk prim borcu ihale borcu yoktur yazısında kesinleşmiş borç olarak esas alınmaz. 4b bağkur borcu için üst limit
  • - 4(b) bendi yani kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,
2018 yılı için brüt asgari kazanç 2029,50*3=6088,50 TL ye kadar olan prim borçları ihale borcu yoktur yazısı için engel teşkil etmez. Sözleşmeli personel için ihale borcu yoktur üst limiti

- (c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,2018 yılı için 2029,50*3=6088,50 TL ye kadar

Alt taşeronlar için ihale borcu yoktur üst limiti

2- Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, 2018 yılı için 2029,5x6=12.177,00 TL ye kadar

Yapılandırma ve taksitlendirme kapsamında olan borçlar ihale borcu yoktur yazısında borç olarak dikkate alınmaz 

3- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları ssk ihale borcu yoktur yazısı için engel değildir.

İdari para cezası ve diğer bazı borçlar ihale borcu yoktur yazısında borç olarak kabul edilmez

4- Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

 SGK ihale borcu yoktur sorgulamasını hangi tarih itibariyle yapar? 

Kamu İhale Genel Tebliğine göre, işverenlerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun, ihale tarihi itibariyle sorgulanması gerekmektedir.

İhale tarihi itibariyle yapılan bu sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarının bulunmaması veya kapsama giren borçları bulunmakla birlikte bu borçların 1 nolu bölümde açıklanan tutarlardan az olması halinde, sözkonusu işverenlere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı şeklinde yazılar verilmektedir.

Bu bağlamda, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödemeleri halinde bu ödemelerin de dikkate alınmasına karar verildiğinden, bundan böyle kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödeyen veya ihale tarihi itibariyle yapılan ödemelerle birlikte kapsama giren borç tutarı 1 nolu bölümde açıklanan sınırların altında olan işverenlere, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazıları verilecektir.

 
Editör: TE Bilisim