Hangi tıbbi malzemeler için katılım payı ödenmez

Bilindiği üzere katılım payı; Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade etmektedir.

5510 Sayılı Kanuna göre bazı durumlarda ve hallerde tıbbi malzeme alan kişilerden katılım payı alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bu durumların bilinmesi ve katılım payınının hangi malzemeler için ödeneceği hangileri için ödenmeyeceğinin anlaşılması sigortalılar için faydalı olacaktır. Zira yersiz olarak katılım payı ödenmesinin önüne geçilecek ve yersiz tahsil edilenler varsa iadesi talep edilebilecektir.

Hangi malzemelerden katılım payı alınabilir?

Vücut dışı protez ve ortez sağlanması halinde katılım payı uygulanacak malzemeler şunlardır;

Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler

Ağız protezleri (Diş tedavileri için)

Sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler

Katılım payı hangi oranlarda alınmaktadır?

 Vücut dışı protez ve ortezlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bedeller üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumundan dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır.

Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin yüzde yetmiş beşini geçemez. Yüzde yetmiş beşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.

Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için katılım payı ne zaman ve nasıl tahsil edilir?

katılım payından muaf olanlar katılım payı ödemeyecekler

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilir. Diğer kişiler için ise Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmeli optisyenlik  müessesesi tarafından kişilerden tahsil edilir.

Ağız protezleri (Diş tedavileri için) için katılım payı ne zaman ve nasıl tahsil edilir?

Kurumla sözleşmeli sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmesiz; serbest diş hekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.

Diğer ortez ve protezler için katılım payı ne zaman ve nasıl tahsil edilir?

Kişilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dışı protez ve ortezler için katılım payı, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.Sağlık kurumlarınca temin edilen ve Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.

Tıbbi Malzeme Katılım Payı Alınmayacak Haller ve Kişiler

-İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan tıbbi malzemelerden,

-Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan tıbbi malzemelerden,

-5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan tıbbi malzemelerden,

-Tıbbi sarf malzemeleri ile Kurumca iade alınan cihazlar,

-1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,

-3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,
– 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
-2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden,
-Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
-Vazife malûllerinden,
-Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden,
-Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan,
-19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereçlerden,
-3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde,

Katılım payı alınmaz.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu