GSS BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK

Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı torba yasa genel sağlık sigortası borçlarına da yapılandırma imkanı getirmiş peşin ya da taksit seçenekleriyle borçların ödenmesi imkanı sağlanmıştı.01.01.2012 tarihinden itibaren hiç gelir tespiti başvurusu yapmamış kişilerin 30.09.2015 tarihine kadar gelir tespitine başvurmaları halinde gss tescilleri en son gelir seviyesine göre yapılacağı için gss borçları silinebilecek ya da en kötü ihtimalle yarı yarıyadan fazla düşecek.

Peki Genel sağlık sigortası yapılandırma başvuruları ne zamana kadar sürecek, gss yapılandırma ilk taksit son ödeme süresi ne zaman, gelir tespiti başvurusunu ne zamana kadar yapmak gerekiyor.İşte tüm bu soruların cevapları:

GSS prim borçlarımı yapılandırmak için hangi tarihe kadar başvuruda bulunmam gerekir

Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 2/11/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?

Genel   sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan   kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede   yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren on iki   ay içerisinde 30/9/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin   bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi   için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi   sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve   belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Daha önce gelir testi yaptırdım; genel sağlık sigortası prim borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?


Genel   sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için   28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel   Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine   İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1   için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma   vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden   gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içerisindeki kişi başına   düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte   (60/G-3) ve primleri bu seviye esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir.   Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi   sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden   prim tahakkuku yapılmaktadır.(1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arası genel   sağlık sigortası prim tutarları (60/G-1): 48,06 TL, (60/G-2): 144,18 TL,   (60/G-3): 288,36 TL’dir)
11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki   kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi   esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk   ettirilecektir.
Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan   süreler güncellenmeyeceği gibi 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel   sağlık sigortası primlerin iadesi de yapılmayacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunu nereye yapmam gerekir ?
Genel   sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak   suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu sosyal   güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması   gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde,   taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS   yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği   tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi   posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum   evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul   edilecektir.

Ödemeler ne şekilde olacaktır ?
Genel sağlık   sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine   kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz   alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların,   yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde   ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali   meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden   çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal   edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri   taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite   çevrilecektir.
Dolayısıyla borçluların en geç 31/3/2016 tarihine   kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin   ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Taksitlendirme ne şekilde olacak?
Hesaplanan   tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay   içerisinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on   sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru sırasında   altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden   birini tercih etmeleri şarttır. Başvuru formunda borcun ne şekilde   ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç   taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit   süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak on sekiz eşit   taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.
Yine, borçlarını   taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda   seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine   farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın   üst dilimdeki taksit sayısını, on sekiz taksitten daha fazla süreli bir   taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise on sekiz taksit   süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.
Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Ödenecek tutar nasıl belirlenir ?
Taksitler   halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama   giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas   alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar   hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit   sayısına göre;
-Altı eşit taksit için (1,05),
-Dokuz eşit taksit için (1,07),
-On iki eşit taksit için (1,10),
-On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacaktır.

Daha   sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı (alacak aslı +   TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda   bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve   ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.
Hesaplanan   borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun   tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek   olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına   ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit   tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı   üzerinden tahsil edilecektir.
İlk taksit ödeme süresi geçirildikten   sonra peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir   takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği   tarihten sonra (30/11/2015 ve sonrasında) yapılması halinde başvurular   işleme alınsa dahi bu defa bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit   ihlalinin meydana gelmiş olması nedeniyle, borçların geçici 60 ıncı   madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu   nitelikteki başvuruların 30/11/2015 tarihinden sonra yapılmış olması   halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır
İlk taksit ödeme yükümlülüğü genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacaklar yönünden 30/11/2015 tarihinde sona ermektedir.

Ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediğim veya eksik yerine getirdiğimde yapılandırma hakkım devam edebilir mi ?

Kapsama   giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların   aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde; bu   taksitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin   yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre   belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile   birlikte ödeyeceklerdir. Ancak geç ödeme zammı, her ay ve kesri için   aylık olarak hesap edilecektir.
Yapılandırma başvurusunda bulunmuş   olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde,   yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç 30/11/2015 tarihine   kadar ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana   gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de   dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını yeniden yapılandırma   kapsamında ödeme hakkını kaybedeceklerdir.
Taksitle ödeme yolu tercih   edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde   ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir   takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik   ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar   ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yeniden yapılandırmadan   yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır
Başvuruda bulunan borçluların   taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum   olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da   eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre   yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını   kaybedeceklerdir. Genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi   için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay   primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan   borçlular, kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır
Kapsama   giren borçları yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme   yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan   yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar   yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar   ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Borçlarımı yapılandırırsam sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim ?
Borçlarını   yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan   borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi   ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden   60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde   sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Ancak, taksit   ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok   zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde   ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına   ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık   hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu