İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre belediye bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu toplamda 25 zabıta alımı yapıyor. Başvuruların 17 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacağı ilana başvuru yapmak isteyenler şahsen belediyeye gereken belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta İlanına Nasıl Başvurulur?

Zabıta kadrolarına başvuru yapmak isteyenlerin Eyüpsultan Belediyesi’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İstenen belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların şahsen yapılması gerekmekte ve posta ya da diğer yollar ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurular için eksik ya da hatalı bilgi verenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Başvuru için istenen belgeler;
 • Eyüpsultan Belediyesi resmi internet sitesinden temin edilecek başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının aslı veya onaylı sureti,
 • Mezun olunan okulun diploması ya da noter onaylı örneği,
 • Yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,
 • ÖSYM sitesinden temin edilecek KPSS sonuç belgesinin karekodlu çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiklerinin olmadığını gösteren belge; terhis, muaf ya da tecil belgesi,
 • Görevini yapmaya engel olunmadığını gösteren sağlık raporu,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Alımı Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların şu şartları taşımaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde tanımlanmış olan suçlardan affa uğranılmış olsa bile hüküm giymemek; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgilerinin bulunmaması, tecil ya da muaf tutulmak,
 • Görevini yapmak için engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması,
 • Adayların başvuru yapabilmeleri için şu eğitim şartlarını taşımaları gerekmektedir; Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Herhangi bir lisans programından mezun olmak (Arapça veya İngilizce YDS’de en az C seviyesinde puan almış olmak), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi) mezun olmak,
 • 2018 KPSS’den en az 70 puan almak,
 • Daha önce çalışılmış bir kurumdan disiplinsizlik ya da ahlaki gerekçeler ile çıkarılmamış olmak,
 • Zabıta Yönetmeliği’ne göre adayların fiziksel koşullarının en az şu şekilde olması; erkek adaylar için boy 1,67 metre, kadın adaylar için 1,60 metre ve kilo ile boy arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
 • Sözlü ve uygulamalı sınavların yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını aşmamış olmak,
 • YDS şartı aranan kadro için ÖSYM tarafından yapılmış yabancı dil ölçme sınavlarından İngilizce ya da Arapça bölümünden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi için şu adımlar izlenecektir;
 • Başvuru yapılan kadrolara en yüksek KPSS puanına göre sıralama yapılacaktır. Her kadro için kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların duyuruları belediye internet sitesinden yapılacaktır. Posta yolu ile herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü ve uygulama sınav olmak üzere iki adet sınav yapılacaktır. Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu konularından, uygulamalı sınavda ise mesleki ilgi ve bilginin ölçülmesi, sportif dayanıklılık gibi özelliklerin tespit edilmesi yapılacaktır.
Editör: TE Bilisim