Ev hizmetlerinde sigortalı çalışma ile ilgili her şey

18.08.2015
371
A+
A-
Ev hizmetlerinde sigortalı çalışma ile ilgili her şey

Bilindiği üzere ev hizmetlerinde çalıştırılan sigortalıların bildirim işlemleri ile ilgili 01.04.2015 tarihinde resmi gazetede tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ yayımlandıktan sonra bazı sorulara cevap getirilememiş ve bu sorular vatandaşların kafalarında soru işaretleri yaratmıştır. Biz de bu yazımızda tüm yönleriyle ev hizmetleri kapsamında çalışma ile ilgili tüm sorulara yanıt bulalım istedik.

1-Ev hizmeti nedir?

Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasını ifade etmektedir.

2-Ev hizmetleri kapsamında kimler işveren sayılmaktadır?

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran gerçek kişi ev hizmetleri kapsamında işveren sayılmaktadır.

3-Ev hizmetleri kapsamında kimler sigortalı sayılmıştır?

Ev hizmetleri kapsamında sigortalı sayılanlar, 5510 Sayılı Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır.

4-Ev hizmetleri kapsamında çalışma hangi kapsamda sigorta sayılmaktadır?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılar 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında eski adıyla ssk kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

5-Ev hizmetleri kapsamında kimler sigortalı sayılmamaktadır?

ev hizmetleri sigortası evde bakıcı temizlikçi hizmetleri ssk

5510 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

6-Tüzel kişilikler ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırabilir mi?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilik adına bu madde kapsamında sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilmemektedir.

7-Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar hakkında hangi sigorta hükümleri uygulanmaktadır?

 Bu sigortalılar hakkında Kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

8-Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılır.

9-Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için bildirge ne zaman verilmelidir?

İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın üniteye vermeleri zorunludur.

10-Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde bildirge nasıl verilir?

Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” düzenlenmesi gerekmektedir.

11- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için işyeri bildirgesi ya da aphb düzenlenecek mi?

Sosyal Güvenlik Kurumunca işveren için işyeri numarası oluşturulmamakta, işveren kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilmektedir.“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili de yapılmaktadır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleşmekte ve aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmemektedir.

12-Ev hizmetlerinde çalışanlar için iş kolu kodu nedir?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılan müracaatlarda işkolu kodu “9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri” olarak dikkate alınmaktadır.

13- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için bildirge verilmemesi halinde idari para cezası uygulanır mı?

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmaktadır.

14- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için damga vergisi alınıyor mu?

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den bir defaya mahsus damga vergisi kesilmektedir.

15- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için eksik gün bildirimi zorunluluğu var mıdır?

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile belirtilen gün sayısında değişiklik olması halinde bu değişikliğin işveren tarafından değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, Kurum kayıtları buna göre düzeltilmektedir.

16-Ev hizmetleri ile 4/b sigortalılığını yani Bağ-Kur’un çakışması halinde hangi sigortalılık esas alınır?

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulunanların yani bağkurluların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması halinde bu sürelerde 5510 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre öncelikle 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı yani SSK geçerli sayılacak, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılmayacaktır. Ancak, ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanların ayın kalan günlerinde 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları yeniden başlatılmaktadır.

17-Emekliler ev hizmetleri kapsamında çalıştırılabilir mi?

 Yaşlılık aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılacak müracaatlarda sigortalıların sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekmektedir. Bunların sosyal güvenlik destekleme primleri işverenleri tarafından ödenecek ve ev hizmetleri kapsamında çalıştırılabileceklerdir.

18-Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ev hizmetleri kapsamında çalıştırılabilir mi?

Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmemekte, sigortalılar hakkında “3- Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi” başlıklı bölüm doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

19-Malulen emekli olanlar ev hizmetleri kapsamında çalışırsa aylıkları kesilir mi?

Malullük aylığı alanların Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışması halinde bağlanan malullük aylığı kesilecektir.

20- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları nasıl sona erer?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi veya sigortalının ölümü halinde sona erdirilmektedir.

21- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılanlar için işten ayrılış bildirgesinin son verilme tarihi ne zamandır?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

22- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılanlar sağlık hizmetlerinden ne zaman faydalanırlar?

Sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için 5510 Sayılı Kanunun 67 nci maddesinde sayılan diğer haller dışında sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir.

23- Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılanlar için iş kazası bildirimi nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi, iş kazasından sonraki üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik  Kurumuna doğrudan  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır.

24- Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanlar için ne kadar prim ödenir?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödenir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödemektedirler.

25-  Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler prim teşvikinden faydalanırlar mı?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişi işverenler;

– 5510 Sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,

– 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,

– 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde,

belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanabilmektedirler.

26- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için hangi sigorta hükümleri uygulanır?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.

27- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için ne kadar prim ödenir?

Bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemektedirler.

28- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için işyeri bildirgesi ve aphb düzenlenmesi gerekir mi?

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmemektedir.

29- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için SGK’ya müracat nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildiriminin “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılması gerekmektedir.

30- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için bildirgenin en son verilme tarihi nedir?

Formun çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar  SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

31 Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için başvuru internetten yapılabilir mi?

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

32- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanların primleri nereye ve nasıl ödenir?

SGK’ya “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir.

33- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanların çalışma günleri ay içerisinde 9 günü geçerse nasıl bir yol izlenmeli?

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 10 günden az süre ile çalıştırdıkları sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini ödeyecektir. Gerçek kişinin ay içinde aynı sigortalıyı çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik işlemler başlatılacaktır.

34- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar ayın eksik kalan günlerini kendisi tamamlayarak bu günleri emekliliğe saydırabilir mi?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarından da yararlanabilmektedirler.

35- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için ayın geri kalan günlerinin sonradan borçlanma imkanı var mıdır, son ödenme tarihi ne zamandır?

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna kadar sigortalı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir. Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili aylık olarak yapılacak, takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışmasının bulunmaması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır.

36- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yanında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi ödemeleri halinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmesi için sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte bu kapsamda tescilinin olması ve primi ödemesinin bulunması ile son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir.

37- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için hastalık ve analık hükümleri uygulanır mı?

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmamaktadır.

38- Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumuna doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılabilmektedir.

39-Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar için ne kadar prim ödenir?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;

5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.

Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar % 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerinden % 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş,

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş

iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.

Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar;

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL,

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL

prim ödeyeceklerdir.

Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceğinden asgari ücretteki artışlara göre ödenecek prim tutarları değişecektir.

40-Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu sigortalı nasıl çalıştırılır?

5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu sigortalılarda çalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Nevgün EKİCİ TÜRKOĞLU dedi ki:

  Haftada 2 gün ben, 2 gün de arkadaşım aynı kadını eve yardımcı olması için temizlik amacıyla çalıştıracağız.sigortasını yaparak, asgari ücretle çalıştırmak istiyoruz. (asgari ücret üzerinden gün sayısı kadar ). Ne kadar maaş ödememiz gerekiyor haftada 4 gün çalışma için ? Ne kadar sigorta ücreti ödememiz gerekiyor toplamda 4 gün için?tesekkurler

 2. oğuz dedi ki:

  eşim anne ve babamın yemek ve temizlik hizmetini görecek 30 gün üzerinden sigortalı gösterebilirmiyiz, teşvikden faydalana bilirmiyiz, ayrıca ne kadar prim ödememiz gerekir

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ev hizmetlerinde çalışanların primleri hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.