SGK eksik gün nedenleri, eksik günler kapsamında kullanılması gereke SGK kodlarına göre değişim gösterir. SGK eksik gün bildirimleri gerekli belgelendirmelere ek olarak eksik gün bildirim formu ile beraber yapılır. İşveren çalışanlarını 30 günden az çalıştırmış ise eksik gün sayısını ve nedenini belirtmek amacı ile eksik gün bildirim formu kullanılır.

Eksik Çalışma Belgeleri Nelerdir?

Eksik günlerin SGK ’ya bildirilmesi için 30 günden az çalışan ya da eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak verilmesi gereken belgeler vardır. Bu belgeler değiştirilebilir ya da anında temin edilebilir olarak ve değiştirilemeyen olarak ayrılır.

Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan eksik çalışma belgeleri şu şekildedir:

 • Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz ya da aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi
 • Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi
 • Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları
 • İşe devamsızlığa ilişkin belgeler
 • İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge

Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan eksik çalışma belgeleri ise şu şekildedir:

 • SGK tarafından elektronik ortamda alınabilenler hariç SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından ya da işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor
 • Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge
 • Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler
 • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği
 • Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge
 • 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192’nci maddesine tabi olunduğunu gösterir belge
 • Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KÂTİP üzerinden alınan sözleşmeler

Tüm bu belgeler; ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıları kapsayarak, SGK kayıtlarını hazırlamaya yönelik dosyalarında yer alması gereken bilgilendirmeler niteliğinde kullanılır.

SGK Eksik Gün Nedenleri Nedir?

SGK eksik gün nedenleri İşveren İşlemleri Genelgesi kapsamında hazırlanarak ve gerekli kodlamalar yapılarak sınıflandırılır. SGK eksik gün nedenleri 27 adet eksik gün kodu ile ayrılır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan sigortalılar, bazı mecburi hallerin varlığı halinde işlerini aksatmak durumda kalabilirler.

Çalışmadıkları bu süre zarfları işveren tarafından SGK ‘ya belgeler ile bilgilendirilmelidir.

Eksik Gün Bildirimi Nereye ve Nasıl Yapılır ?

SGK kurumuna eksik gün bildirimi yapmanız gerekiyorsa eğer, eksik gün bildirim formunu indirip doldurduktan sonra her ayın 23'üne kadar bağlı olduğunuz SGK'ya bildirimi yapabilirsiniz.

Bildirimi bağlı olduğunuz SGK kurumunun eposta adresine gönderebilir yada elden teslim edebilirsiniz.

SGK Eksik Gün 13 Tam Olarak Nedir ?

SGK Eksik gün 13; kanunda belirtilmeyen eksik gün nedenlerinden birisi ile 30 günden az çalışan sigortalı çalışanın SGK'ya eksik gün bildiriminde kullanılan kod.

SGK Eksik Gün Kodları Nedir?

Sigortalının çalışmadığı eksik günler kapsamında dâhil edilmesi gereken sınıflandırmayı temsil eden SGK eksik gün nedenleri ve kodları şu şekildedir:

1 İstirahat;

 • Ay içinde rapor alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor ile ispat edilir

3 Disiplin Cezası;

 • Sigortalılardan birine disiplin cezası verilmesi halinde bu kodla bildirim yapılır. Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.

4 Gözaltına Alınma;

 • Değişik nedenlerden gözaltına alınan sigortalılar bu kodla bildirilir. Gözaltına alınmaya ilişkin belge ile ispat edilir.

5 Tutukluluk;

 • Değişik nedenlerden tutuklanan sigortalılar bu kodla bildirilir. Tutuklanmaya ilişkin belge ile ispat edilir.

6 Kısmi istihdam;

 • SGK eksik gün çalışma nedenleri arasında yer alan kısmi süreli çalıştırılan sigortalı, bu kodla bildirilir. Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi ile ispat edilir.

7 Puantaj Kayıtları;

 • Tam süreli istihdam edilen sigortalılardan bazı iş günlerinde çalışmayan veya çalıştırılmayan sigortalılar bu kodlar bildirilir.

8 Grev;

 • Sigortalıların geçici bir süre için grev yapması dolayısıyla işe gelmemesi halinde eksik günler bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir.

9 Lokavt;

 • Lokavt halinde işçilerin eksik günleri bu kod ile bildirilir. İlgili resmî makamlardan alınan yazı ile ispat edilir.

10 Genel Hayatı Etkileyen Olaylar;

 • Hayatın olağan akışına aykırı durumlar oluştuğunda eksik günler bu kod ile bildirilir.

11 Doğal Afet;

 • Sel, yangın, deprem vb. doğal afet sebepleriyle oluşan eksik günler SGK ’ya bu kod ile bildirilir.

12 Birden Fazla;

 • Eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirim yapılır.

13 Diğer Nedenler;

 • Eksik gün nedeni sayılan nedenler arasında bulunmuyorsa, diğer nedenler kodu seçilir.

15 Devamsızlık;

 • İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi halinde bu kod seçilir. İşe devamsızlığa ilişkin belgeler ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan belgedir.

16 Fesih Tarihinde Çalışmamış;

 • Sigortalı, sözleşmenin feshinin olduğu tarihte çalışmamışsa bu kod ile bildirilir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışılmadığına dair belge ile ispat edilir.

17 Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma;

 • Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9 kapsamında çalışanların eksik günü olması halinde seçilecek koddur.

18 Kısa Çalışma Ödeneği;

 • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir.

19 Ücretsiz Doğum İzni;

 • Doğum yapan kadın sigortalıya analık istirahati sona erdikten sonra verilen izindir. Bu süreçte sigortalı bu kod ile bildirilir.

20 Ücretsiz Yol İzni;

 • Yıllık iznini bulunduğu şehirden başka şehirde geçirecek olan sigortalılara verilen izin durumunda kullanılan koddur. Yıllık izin belgesiyle ispat edilir.

21 Diğer Ücretsiz İzin;

 • Bu kod ile bahsedilen ücretsiz izin Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak işçi ile işverenin anlaşması neticesinde oluşan ücretsiz izinlerdir. Sigortalı ve işveren arasında imzalanan belge ile ispat edilir.

22 5434 SK ek 76, gm 192;

 • 5434 sayılı Emekli Sandığına bağlı çalışanların eksik günleri bu kod ile bildirilir. 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192’nci maddesine tabi olunduğunu gösterir.

23 Yarım Çalışma;

 • Yarım çalışma ödeneği alan sigortalılar bu kodla bildirilir. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir.

24 Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler;

 • Bu eksik gün kodu, ay içinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır.

25 Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama;

 • Sigortalının birden fazla belge ya da kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde kullanılan koddur.

26 Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı Uyruklu;

 • Kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekmektedir.

27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler;

 • Bu eksik gün kodu, ay içinde kısa çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu olması halinde kullanılır.

28 Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD);

 • 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi gereği ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için kullanılan koddur. İşverenin tek taraflı beyanıyla gerçekleşir, sigortalının izni aranmaz.

29 Pandemi Ücretsiz İzin Ve Diğer;

Bu eksik gün kodu, ay içinde pandemi ücret izin yanında aynı zamanda başka nedenlerle de SGK eksik gün çalışma durumu olması halinde kullanılır.

Eksik Gün Bildirimi Yapmaya Gerek Olmayan Durumlar Nelerdir?

Eksik gün bildirimi yapmaya gerek olmayan durumlar şu şekilde sıralanır:

 • Sigortalının geçici iş göremezlik (istirahat) raporu alması
 • Sigortalının göz altına alınması veya tutuklanması nedeni ile 30 günden az çalışması
 • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar
 • Genel hayatı etkileyen olaylar, grev, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği varsa bu sigortalılar
 • Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmelere bağlı olarak ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar,
 • Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler varsa.

Bu durumlar için eksik gün bildirimi yapmanıza gerek yoktur.

Editör: TE Bilisim