Doğum borçlanması ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir? -4/a yani SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar, -4/b yani Bağ-Kur'lu kadınlar, -2925 Sayılı kanun kapsamında prim ödeyen tarım sigortalılar, -4/c yani Emekli sandığı kapsamındaki kadın memurlar ve hak sahiplerinin doğum borçlanması yapma hakları vardır. SSK Kapsamındaki Kadınlar Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmalı? SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması için en son çalışmalarının olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilir. Bağ-Kur Kapsamındaki Kadınlar Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmalı Bağ-Kur kapsamındaki kadınlar doğum borçlanması için Bağ-Kur dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurabilir. Emekli Sandığı Kapsamındaki Kadınlar Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmalı Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar doğum borçlanması için “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine başvurabilirler. Doğum Borçlanması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Doğum borçlanması için: -DOĞUM BORÇLANMASI DİLEKÇESİ -Kadın sigortalıya ait kimlik fotokopisi gereklidir. Doğum Borçlanması En Fazla Kaç Çocuk İçin Yapılabilir? Doğum borçlanması en fazla üç çocuk için yapılabilir. Doğum Borçlanması En Fazla Kaç Gün/Yıl Olarak Yapılabilir? Doğum borçlanması her çocuk için en fazla 720 gün (2 yıl) olmak şartıyla toplamda 2160 güne (6 yıl) kadar yapılabilir. Doğum Borçlanması İçin Gerekli Koşullar Nelerdir? -Çocuğun ilk sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması, -Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede anne adına SGK primi yatmamış olması, -Çocuğun canlı doğmuş ve yaşamış olması gerekmektedir. Sigorta Başlangıcından Önce Doğan Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılır mı? İlk defa sigorta başlangıç (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı v.s) tarihinden önce doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılmaz. Doğum Borçlanması ile Sigorta Girişi Geri Çekilir mi? Doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihini geri çekmez. Prim gün sayısının toplamına eklenir. Doğum Borçlanması İçin Tamamını Ödemek Zorunlu mu, Kısmi Ödeme Yapılabilir mi? İstenilen gün kadar borçlanma yapılabilir. Tamamını ödeme zorunluluğu yoktur. Doğum Tarihinden Sonraki 24 Aylık Sürede Prim Ödenmişse Borçlanma Yapılabilir mi? Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede eğer anne adına prim yatırılmışsa borçlanma yapılamaz. Ama yirmi dört aylık sürenin içerisinde primler parça parça yatmışsa boşluk bulunan süreler için doğum borçlanması yapılabilir. Doğumdan Sonra Vefat Eden Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılır mı? Doğum tarihinden vefat tarihine kadar geçen süre için doğum borçlanması yapılabilir. Yirmi Dört Aylık Süre Dolmadan Yeni Bir Çocuk Doğması Halinde Borçlanma Nasıl Yapılır? Doğum borçlanması yapılacak çocuk için doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde başka bir çocuk doğmuşsa bu durumda yeni çocuğun doğduğu tarihe kadar ki süre borçlanılabilir. İlk Sigorta Girişi Çırak ve ya Stajyerlik Kapsamında Olan Kadın Sigortalılar Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğum borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru gidilerek tespit edilir.

Yani kadın sigortalıların ilk sigorta girişi çıraklık ya da stajyerlik kapsamında ise doğum borçlanması yapma hakları var. Bu durumda ilk defa normal çalışmaya başlanılan tarihten geriye dönük olarak sigorta giriş tarihi geriye çekilir.

Örnek -3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında stajyer olarak çalışması nedeniyle tescil edilmiş ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan sigortalı 12/12/1997 tarihinde yapmış olduğu doğum nedeniyle 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde (SSK) borçlanma yapabilecektir. Bu sigortalının 18/1/2000 tarihinde ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı varsayıldığında sigortalılık süresi başlangıcı 18/1/2000 tarihinden geriye doğru borçlanılan süre kadar gidilerek tespit edilecektir.

Emekli Sandığı Çalışanı İçin Doğum Borçlanması Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Bunların borç tutarı, Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak olup, tarafına bildirilen borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sandıklara Tabi Çalışan Kadınlar Doğum Borçlanması Yapabilir mi?

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışması olup bu çalışması sona erdikten sonra doğum yapan kadınlardan daha sonra 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi çalışması bulunanlar 41 inci madde kapsamında Kuruma müracaat ederek borçlanma yapabilmektedirler.

Evlat Edinilen Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir mi?

Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi halinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise:” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi”nin bir örneği istenir, çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılır.

Bu sigortalılar için doğum borçlanmasının başlangıç tarihi, sözleşme onay tarihinden itibaren başlar,  doğum borçlanmasının başlangıcı sözleşme tarihinden önce olamaz. Evlat edinilen çocuk için yapılacak borçlanmalarda çocuğun doğum tarihi esas alınarak iki yıllık süreyi aşmamak koşuluyla evlat edinilen tarihten sonraki süreler borçlandırılır.

Örnek  5/1/1997 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan kadın sigortalı 10/1/2000 tarihinde doğum yapmış olup, 10/6/2000 tarihinde çocuğu başka bir kadın sigortalıya evlatlık olarak verilmiştir. Doğum borçlanması için SGK'ya müracaat eden kadın sigortalılardan doğum yapan kadın için 10/1/2000-9/6/2000 süresi, evlatlık alan kadın için de 10/6/2000-10/1/2002 süresi doğum borçlanması yaptırılabilecektir.

Doğum Borçlanması Yapılacak Sigorta Statüsü Nasıl Belirlenir?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumdan önce yukarıda belirtildiği şekilde tescil şartının gerçekleşmiş olması gerekmekte olup, borçlanma statüsü sigortalının borçlanma müracaat tarihindeki talebine göre, müracaat ettiği tarihte herhangi bir çalışması olmayan sigortalıların ise en son sigortalılık statüsü esas alınarak borçlanma statüsü belirlenmektedir.