[caption id="attachment_2126" align="alignleft" width="415"] DEVLET MEMURLARI YILLIK İZİN MAZERET BABALIK ÖLÜM DOĞUM İZİNLERİ[/caption]

Bu yazımızda devlet memurlarının yıllık izin süreleri, mazeret izin süreleri, kadın sigortalıların analık izin süreleri ile memurların ücretsiz izin hakları ile ilgili tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

1-Devlet Memurunun Yıllık İzin Süresi Ne Kadardır?

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilmektedir.

2-Devlet Memurları Yıllık İzinlerini Hangi Zamanlarda Kullanabilir?

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

3-Devlet Memuru iki (2) Yılın İznini Aynı anda Kullanabilir mi?

Devlet memuru birbirini izleyen iki yılın iznini aynı anda kullanabilir. 4-Devlet Memurunun Kullanmadığı İzin Hakkı Silinir mi?

Devlet memurunun içinde bulunduğu yıl ile bir önceki yıla ait izinleri hariç diğer yıllara ait kullanmadığı yıllık izinleri silinir.

NE KADAR MAAŞ ALIYORSUNUZ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

5-Öğretmenlerin Yıllık İzin Hakkı Var mıdır?

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

6-Radyoaktif Işınlarla Çalışan Memura Fazladan Yıllık İzin Verilir mi?

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

7-Kadın Memura Hamilelik ve Doğum İçin Ne Kadar İzin verilir?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

8-Devlet Memuruna Kaç Gün Babalık İzni Verilir?

Devlet memuruna, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni

9-Devlet Memuruna Kendisinin ya da Çocuğunun Evlenmesi Halinde Kaç Gün İzin Verilir?

Devlet memuruna kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün mazeret izni verilir.

10-Devlet Memuruna çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde Kaç Gün İzin Verilir?

Devlet memuruna çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

11-Memura Zorunlu Hallerde Mazeret İzni Verilebilir mi?

Devlet memuruna yukarıda belirtilen mazeret halleri dışında merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

12-Kadın Memura Emzirme İçin Ne Kadar Süre Verilmesi Gerekir?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

13-Devlet Memuruna Uzun Süreli Tedavi Gerektiren Hastalıklar İçin Kaç Ay İzin Verilir?

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 14-Memurun Yatarak Gördüğü Tedavi Süreleri Hastalık Sürelerinin Hesabında Dikkate Alınır mı? Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. 15-Tedavi Sonucu İyileşmeyen Memur Yeniden Rapor Alabilir mi?

Devlet memuru iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

16-Hastalıktan Dolayı Emekliliğe Ayrılan Memur Yeniden Çalışabilir mi?

Devlet memurlarından gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

17-Görevi Sırasında Kazaya Uğrayan ve ya Meslek Hastalığına Yakalanan Memurun İzin Hakkı Var mıdır?

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

18-Memurun Bakmakla Yükümlü Olduğu Yakınlarından Biri Hastalanırsa Memura İzin ya da ücretsiz izin Verilir mi?

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.

Ayrıca bu tür durumlarda devlet memurlarına iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir

19-Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Alabilir mi?

Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

20-Evlatlık Çocuk Alan Devlet Memurunun İzin Hakkı Var mıdır?

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

21-Devlet Memuru Ücretsiz İzin Kullanabilir mi?

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir

22-Devlet Memuru Aylıksız İzin Süresinin Bitiminden İtibaren Göreve Başlamak İçin Kaç Gün İçinde Kurumuna Başvuru Yapmak Zorundadır?

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

23-Askere Giden Memur İzinli Sayılır mı?

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

Editör: TE Bilisim