Yurt dışında eğitim görmek isteyen devlet memurlarına Kurumlarınca izin verilebilir mi, hangi memurlar yurt dışına eğitim amacıyla gönderilebilir, eğitim amacıyla yurt dışına giden memurlara ne kadar süre ile izin verilir. Devlet memurlarının yurt dışı eğitimine gönderilmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Hangi memurlar yurt dışında eğitime gönderilebilir?

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

-Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere

-Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

Kurumlarınca yurt dışında eğitim almaları için izin verilir.

Yurt dışında eğitim için memurlara ne kadar izin verilebilir?

[caption id="attachment_5503" align="aligncenter" width="472"] memurların yurt dışında eğitim hakları emekli sandığı[/caption]

Devlet memurlarına yurt dışında eğitim alabilmeleri için kurumlarınca iki yıla kadar izin verilebilmektedir. Bu süre gerekirse iki katına kadar uzatılabilmektedir.

Yurt dışında eğitime gönderilen memurların sosyal ve maddi hakları devam eder mi?

657 Sayılı Kanunun 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin Kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını Kurumlarından alırlar. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Kurumlarınca gönderilenlerden, uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve çalışma esas ve usulleri ile misyon şeflikleriyle ilişkileri Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığınca belirlenen memurlara, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı, diğerlerine bu tutarın 2/3’ü ödenir.

Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

Eğitim süresi bitiminde göreve dönmeyen memurlara nasıl bir yaptırım uygulanır?

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

Editör: TE Bilisim