Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı torba yasa 2014/04 dönemi ve öncesi  sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları, Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları, Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 10/09/2014 ve öncesinde Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacaklarına da yapılandırma imkanı getirmiş ve 6,9,12 ve 18 taksit seçenekleri ile ödenmesi imkanı sağlanmıştır.

6552 Sayılı Kanuna göre yapılandırma ihlali sayılan durumlar nelerdir?

[caption id="attachment_5437" align="aligncenter" width="500"] ssk bağkur gss 6552 yapılandırma nasıl bozulur[/caption] Şu hallerde 6552 yapılandırması ihlal edilmiş sayılmakta ve yapılandırma bozulmaktadır:

Taksitle ödeme yolunu seçenler yönünden yapılandırmadan yararlanma hakkı şu hallerde sona ermektedir:

-Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması,

-Bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi veya,

-İlk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde,

yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

6552 yapılandırma taksidini eksik ödeyenlerin yapılandırması bozulur mu?

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

6552 yapılandırmam bozuldu, yapılandırma kapsamında ödediğim primler boşa gider mi?

Kapsama giren borçları yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılmakta ve bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilmektedir.

6552 yapılandırmayı düzenli ödüyoruz prim indirimi alabilir miyiz?

Yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve ilgili teşvik kanunlarında öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sigorta prim teşviklerinden yararlanılması mümkündür.

6552 yapılandırma kapsamında ödenen borç için icra ve haciz takibi yapılır mı?

Yapılandırması yapılmış olan borçlar yönünden icra takibi ve haciz işlemleri yapılmamaktadır.

6552 Sayılı Yasa kapsamında yapılandırılmış borcum var ihale borcu yoktur alabilir miyim?

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise ihale tarihi 01/10/2014 ila 28/02/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla, yapılandırma kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması kaydıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul edilecektir ve kendilerine ihale borcu yoktur yazısı verilecektir.

6552 Sayılı Yasa kapsamında yapılandırılmış borcum var hakediş borcu yoktur yazısı alabilir miyim?

Yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 28/02/2015 tarihleri arasında geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla, hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilmekte ve kendilerine hakediş borcu yoktur yazısı verilebilmektedir.

Editör: TE Bilisim