4/a-SSK kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin gerekli şartları sağlamaları halinde çalıştırdığı sigortalıların primlerinin büyük bir kısmı hazine tarafından karşılanabilmektedir. Bu yazımızda yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta prim teşvikleri, şartları ve kimlerin faydalanabileceği konusunda sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağız. İşte detaylar; Teşvik Nedir? Devletin, belli amaçlara ulaşmak amacıyla bazı alacaklarından vazgeçmek, arazi tahsis etmek, indirimli kaynak sağlamak veya faiz indirimi sağlamak gibi yollarla yaptığı uygulamalara teşvik denir. 1-5510/Yüzde 5’lik Prim İndirimi -01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Sürekli olarak uygulanacaktır. -İşverenlerin bu teşvikten faydalanabilmeleri için Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması , Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde verilmesi , Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. -SGDP’ye tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar bu teşvikten yararlanamaz. -Bu teşvikte işverenler %34,5 yerine %29,5 oranında prim öderler. 2-6486/YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN SİGORTALILAR İLE  10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ -Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için ödenecek genel sağlık sigortası primlerinde 5 puanlık prim indirimi sağlanmasını öngören bir teşviktir. -30/5/2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirime ilave olarak, asgari ücret üzerinden 6 puanlık prim indirimi sağlanmıştır. -01.06.2013 tarihinde başlamış olup sürekli olarak uygulanacaktır. -Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde verilmesi, Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi şartları aranır. 3-4857/ENGELLİ SİGORTALILARI İSTİHDAM TEŞVİKİ -01.07.2008 tarihinden itibaren uygulanmakta olup sürekli olarak uygulanacaktır. -Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde verilmesi, Sigortalıların tamamına ait sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi başlıca şartlarındandır. -İstihdam edilecek engelli sigortalı, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olmalı, -İşverenler, her yılın Ocak ayında engelli sigortalı çalıştırdıklarına dair   Türkiye İş Kurumu onaylı belgeyi kuruma ibraz etmeli. 4-5225/KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ -01.08.2004 tarihinden itibaren uygulanmakta olup sürekli olarak uygulanacaktır. -Kurumlar vergisi mükellefi olmak, Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi almak, Türkiye genelindeki yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olmamak, Aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde Kuruma vermek, sigortalının fiilen çalışıyor olması, gibi şartlar aranmaktadır. 5-5745/ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE)  FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ -01.04.2008 tarihinden itibaren başlamış olup uzatılmazsa 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. -ArGe faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin (ArGe personelinin) tamamı, ArGe personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla ArGe faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (destek personeli), Ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel bu teşvikten faydalanabilmektedir. - Teşvik şartları: Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, Ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel için işyerinde fiilen çalışması, Türkiye genelinde, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması. 6-6111/KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİĞE SAHİP SİGORTALI İSTİHDAM TEŞVİKİ -01.03.2011 tarihinde 01.04.2008 tarihinden itibaren başlamış olup uzatılmazsa 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. -Teşvik şartları :1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmak, Fiilen çalışmak, 18 yaşından büyük olmak, İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak -Kadın sigortalılar için yaş şartı aranmaz. Burada işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanır. 7-15921/İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARI İSTİHDAM TEŞVİKİ -01.10.2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup sürekli olarak uygulanacaktır. -Sigortalı açısından şartları: 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınma,İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanma, Fiilen çalışma, -İşveren açısından şartları: Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması, İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyerinde işe başlamış olması,Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermesi,Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi 8-687 Sayılı KHK ile Verilen Sigorta Prim Desteği  687 Sayılı KHK ile verilen sigorta prim desteği konusunda 687 KHK Sigorta prim desteği konulu yazımızdan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.