18 Şubat 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin vergi dairelerine verilen muhtasar beyannameleri ile birleşmesi düzenlemesi getiriliyor.  SGK ve muhtasar beyannamelerinin tek bir belgede verilebilmesi için öncelikle SGK işyeri sicil numarası ile vergi kimlik numarasının İnternet ortamında eşleştirilmesi gerekiyor. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nedir? Vergi dairelerine verilen Muhtasar beyanname ile  Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim hizmet belgelerinin birleştirilmesi sonucu  oluşturulacak olan tek bir belgedir. Burada kesilen vergilerin matrah ile birlikte  sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının gönderilmesi  ilişkin beyanname olarak da tanımlanabilir. Hangi işverenler/mükellefler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorunda? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorunda işverenler daha doğrusu tebliğ kapsamında olan işverenler şunlardır;
  • 4A kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri,
  • Geçici 20 madde. kapsamındaki sandıklar,
  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar,
Not: Ek 9 ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler muhtasar prim hizmet beyannamesi vermek zorunda değildir Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi nasıl verilecek? Her aya ait muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin elektronik ortamda takip eden ayın 23'ü saat 23:59 e kadar bağlı bulunan vergi dairesine internet ortamında gönderilmesi gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinden yapılabilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi içinde yer alacak bilgiler Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar;
  • Bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri Karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
  • 5510 sayılı kanuna göre sigortalıların primi esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olan işverenler için sigortalıların cari aylara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ,eklemek zorundadırlar.
Üçer aylık Muhtasar beyanname veren işverenler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nasıl bildirecek 18 Şubat 2017 tarihli tebliğe istinaden artık 4A SSK kapsamında sigortalı çalıştıran ancak muhtasar beyannamesini üçer aylık sürelerle verenlere muhtasar beyannameyi aylık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere Ocak- Mart, nisan-haziran temmuz-eylül, ekim-aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri Karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne dahil etmek suretiyle bildirim yapabileceklerdir. 4A SSK kapsamında sigortalı çalıştırmayan ve muhtasar beyannamesini üçer aylık sürede verenler Yine üçer aylık sürelerle vermeye devam edecekler. Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri hangi vergi dairelerine verilecek? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verileceği yetkili Vergi Dairesi;
  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,
  • Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ve ödemelerde vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya Mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan Kazancı Basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetin, gerçek kişiler için ikametgahının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanunu Merkezi iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesine bildirim yapılması gerekmektedir.
  • Birden fazla vergi dairesine gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verileceği yetkili Vergi Dairesi çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer Vergi Dairesidir.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndermek için başvuru yapılacak mı? Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için aşağıdaki ek-1 muhtasar ve prim hizmet beyannamesi  gönderme talep formu formu ile bağlı bulunulan vergi dairesine elektronik ortamda talepte bulunulması gerekmektedir. Daha önce İnternet Vergi Dairesi için kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olanlar elektronik ortamda muhtasar ve prim hizmet beyannamesini gönderebilecektir. İnternet Vergi Dairesi için şifresi bulunmayan mükelleflerin ise bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak sistem kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir. Muhtasar ve prim hizmet Beyannamesi hangi ilde ne zaman uygulanmaya başlayacak? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulaması ilk etapta pilot il olarak seçilen Kırşehir'de 01.06. 2017 tarihinden itibaren, diğer illerin tamamında ise 01 01 2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlanacak.